Welcome to Bangkok Housing Cooperative Ltd.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกาศฯ ที่ 6-2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563

ประกาศฯ ที่ 5-2563 เรื่อง รับสมัครสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563

ประกาศฯ ที่ 4-2563 เรื่อง รับสมัครงาน

ประกาศฯ ที่ 3-2563 เรื่อง กำหนดการประชุมใหญ่สามัญโดยสมาชิก ประจำปี 2562

ประกาศฯ ที่ 2-2563 เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญ สมาชิกคหบาลเคหสถาน 7 (สามเสน) ประจำปี 2562

ประกาศฯ ที่ 1-2563 เรื่อง รับสมัครสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการคหบาลเคหสถาน 7 (สามเสน) ประจำปี 2563

ประกาศฯ ที่ 48-2562 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สวัสดิการเจ้าหน้าที่

ประกาศฯ ที่ 47-2562 เรื่อง วันหยุดประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศฯ ที่ 46-2562 เรื่อง การทำบัตรจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย ปี 2552-2561

ประกาศฯ ที่ 45-2562 เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลาทำการ ปิด-เปิด ให้บริการแก่สมาชิก

ประกาศฯ ที่ 44-2562 เรื่อง ยกเลิกประกาศสหกรณ์ฯ

ประกาศฯ ที่ 43-2562 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยการผ่อนชำระของสมาชิกโครงการต่างๆ และดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิก

ประกาศฯ ที่ 42-2562 เรื่อง การจัดรายการส่งเสริมการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โครงการเคหสถาน 15 (ลำลูกกา)

ประกาศฯ ที่ 41-2562 เรื่อง การจัดรายการส่งเสริมการขายที่ดินเปล่า โครงการเคหสถาน 15 (ลำลูกกา)

ประกาศฯ ที่ 40-2562 เรื่อง การประชุมใหญ่วิสามัญ สมาชิกคหบาลเคหสถาน 4 (คลองกุ่ม) ครั้งที่ 1/2562

ประกาศฯ ที่ 38-2562 เรื่อง การจัดรายการส่งเสริมการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โครงการเคหสถาน 15 (ลำลูกกา)

ประกาศฯ ที่ 37-2562 เรื่อง การเช่าที่ดินโครงการพัฒนาให้บริการประเภทศูนย์กีฬาและสันทนาการ (ปากเกร็ด)

ประกาศฯ ที่ 36-2562 เรื่อง ผู้จัดดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคาเพื่อจ้างงานสำรวจความเสียหายของรั้วโครงการเคหสถาน 15 (ลำลูกกา) หมู่บ้านสหกรณ์เคหสถาน 15

ประกาศฯ ที่ 35-2562 เรื่อง ผู้มีสิทธิได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2562

ประกาศฯ ที่ 34-2562 เรื่อง การจำหน่ายที่ดินเปล่าโฉนดเลขที่ 87173 (ปากเกร็ด)

ประกาศฯ ที่ 32-2562 เรื่อง รับสมัครงาน

ประกาศฯ ที่ 30-2562 เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการรับเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2561

ประกาศฯ ที่ 29-2562 เรื่อง การจ่ายเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2561

ประกาศฯ ที่ 28-2562 เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562

ประกาศฯ ที่ 27-2562 เรื่อง การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562

ประกาศฯ ที่ 24-2562 เรื่อง ให้ติดต่อขอรับเงินรอจ่ายคืนค้างจ่าย (เกิน 10 ปี)

ประกาศฯ ที่ 23-2562 เรื่อง ให้ติดต่อขอรับเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ปี 2551 ค้างจ่าย

ประกาศฯ ที่ 17-2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคหบาลเคหสถาน 4 (คลองกุ่ม)

ประกาศฯ ที่ 16-2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้แนะนำการขายโครงการเคหสถาน 15 (ลำลูกกา)

ประกาศฯ ที่ 15-2562 เรื่อง อัตราบริการสาธารณะสำหรับผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหสถาน 15 (ลำลูกกา)

ประกาศฯ ที่ 14-2562 เรื่อง การก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่งอาคารพาณิชย์และบ้านพักอาศัยโครงการเคหสถาน 15 (ลำลูกกา)

ประกาศฯ ที่ 13-2562 เรื่อง ยกเลิกประกาศสหกรณ์ฯ

ประกาศฯ ที่ 12-2562 เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลาทำการ เปิด-ปิด ให้บริการแก่สมาชิก