Welcome to Bangkok Housing Cooperative Ltd.

การลงนามโครงการพัฒนาให้บริการประเภทสโมสรและหอประชุมสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ (คลองกุ่ม) โดยมีระยะเวลา 15 ปี
การประชุมใหญ่วิสามัญมาชิก ครั้งที่ 1/2561
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
โครงการอบรมผู้ตรวจสอบ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน